הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת ב 22.3

פלנטארק ביו בע”מ (“החברה”) – מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב’, 22 במרץ, 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה ברחוב ברכה עם 63-61, גבעת חן (“האסיפה“). ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה מגבלות על קיומה בדרך של התכנסות, ניתן יהיה לפנות לחברה מראש, עד ליום 21.3.2021 בשעה 18:00, לתיאום ורישום השתתפות באסיפה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (1) אישור מינויה של גב’ עופרה ימין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה; (2) אישור מינויו של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה; (3) אישור מינוי של מר מיכה דנציגר כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה; (4) אישור מינויו של מר עמיחי רב כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו יום ב’, ה-22 בפברואר 2021.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה “מועד ההמצאה” הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005.

הפניה לדוח המיידי: ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 15 בפברואר 2021 (מס’ אסמכתא: 2021-01-018502) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בת”א בע”מ http://maya.tase.il

פלנטארק ביו בע”מ

Leave a comment